സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

CHINA 3.15 CONSUMER TRUSTWORTHY PRODUCTS
ചൈന 3.15 കൺസ്യൂമർ ട്രസ്റ്റ്വർത്തി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

CHINA 3.15 CONSUMER TRUSTWORTHY PRODUCTS
ചൈന AAA ക്രെഡിറ്റ് എന്റർപ്രൈസ്

CHINA 3.15 CONSUMER TRUSTWORTHY PRODUCTS
ഗുണനിലവാരമുള്ള പയനിയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

CHINA 3.15 CONSUMER TRUSTWORTHY PRODUCTS
OEKO-TEX STANDARD 100